Phần mềm camera IP

STT Tên phần mềm Tải về

I-wizard – Phần mềm tìm & cấu hình IP55x, IP60x, (WINDOWS) 2.87 MB

Iwizard – Phần mềm tìm & cấu hình IP55x, IP60x, (MAC OS)  8.35 MB

IP Cam Tool – Phần mềm tìm IP QTC-905(w),QTC-906(w)  436 KB

IP Cam Client – Quản lý nhiều camera IP QTC-905, QTC-906  2.61 MB

Firmware QV-IP55x v2.06  7.03 MB

Firmware QV-IP60x v2.06  7.05 MB

Phần mềm CMS IP Camera QV-IP5x/IP60x/IP540x/ỊP570x (Cho firmware 2.06)  216 MB

Phần mềm tìm IP Camera Megapixel  177 KB

Phần mềm CMS IP Camera Megapixel  81 MB

SDK của QTC-905(w) và QTC-906(w)  637 MB

SDK (API) cua IP 5 Megapixel 73 MB

Phần mềm tính toán góc cho ống kính 47.6 KB

Phần mềm camera IP QTC-905/905W/906/906W(Mới-từ tháng 01/2013) 1.34 MB